Общи условия на Howag Kabel AG

1. Приложение и обхват
Настоящите търговски условия (наричани по-долу „AGB”) уреждат правата и задълженията във връзка с отношенията между Howag Kabel AG (наричано по-долу „HOKA”) и неговите клиенти. Те са валидни за всички търговски отношения между HOKA и клиентите, по-специално за доставка на продукти и предоставяне на услуги. Във всички случаи настоящите Общи условия са валидни и за всички други условия, които клиентите изпращат или които са намерени в тяхната документация.

2. Поръчка, доставка, трансфер на продуктите
Нашите оферти и потвърждения на поръчки ще се извършват винаги след сигурна проверка за платежоспособността на клиента и при наличие на навременни и редовни собствени доставки. Нашите оферти са основно безплатни.

Поръчките се извършват по телефон, по електронна поща или в писмена форма (например с писма, по факс). Договор се сключва само след писмено потвърждение на поръчката от нас или най-късно с експедицията на стоките.

По същество, за обхвата и изпълнението на доставката, съответното потвърждение на поръчката от HOKA трябва да бъде надеждно. При незабавни доставки / получаване на стоки, поръчката не трябва да бъде потвърдена. Наличните количества, съответно опцията за доставка на продуктите на поддоставчиците остават запазени. Посочването на датата на доставка се извършва доброволно, но без никаква гаранция.

Анулирането или искането на промени в поръчките от клиентите изисква писмена уговорка с HOKA. Разходите, които вече са възникнали за HOKA, се заплащат от клиента.

Ако клиентът желае да отложи изискания от него срок на доставка и HOKA вече е закупил материали, HOKA има право да таксува предоставените услуги или материали към  заявения срок на доставка.

Исканията за експедиция  на поръчки трябва да бъдат направени изцяло в рамките на договорния срок. След изтичане на срока имаме право да прекратим доставката и да фактурираме стоките.

3. Цени, условия на плащане
Цените на продуктите и услугите на HOKA трябва да се разглеждат EXW, в швейцарски франкове (CHF), преди ДДС / застраховка. Плащането трябва да се извърши по адреса на регистрация на HOKA. Купувачът трябва да откаже правото на обезщетение за вземанията си.

Плащането трябва да се извърши в рамките на 30 дни от датата на фактурата. При поръчки на единични проекти на стойност по-голяма от 30 000. – CHF, 1/3 от стойността трябва да бъде платена предварително или купувачът трябва да предостави банкова гаранция.

При забавяне на плащането, HOKA има право, без допълнително предизвестие, да прекрати изцяло или частично всички последващи доставки за клиента, докато вземанията бъдат изплатени или обезпечени. Всички последствия, произтичащи от такова прекратяване на доставките, са единствено и само за сметка на клиента. В такъв случай, HOKA може да изиска в бъдеще авансово плащане и договорените условия за плащане стават невалидни.

Минималната сума на поръчката е 250.- CHF / EUR.

4. Условия за доставка
Стремим се да отговорим максимално на изискванията на клиентите, свързани със срокове колкото се може повече; но посочените условия за доставка не са обвързващи. Следователно отказ от договора, забавяне на плащанията или претенции за компенсации от получателя поради забавяне на доставките не са приемливи. Претенции на клиента не възникват, в случай че поръчаните стоки изобщо не могат да бъдат доставени, в резултат на обстоятелства извън контрола на доставчика. HOKA не носи отговорност и за други произтичащи от това щети.

5. Право на собственост
Доставените от HOKA стоки остават собственост на фирмата до пълното им плащане. Клиентът ще ни даде право за евентуално запазване на правото на собственост.

6. Продукти, доставени от трети страни или по инициатива на клиента
Отказваме да носим отговорност за продукти, доставени от трети страни или по инициатива на клиента.

7. Чертежи и документация
Ние запазваме единствено собствеността и авторските права по отношение на всички чертежи, проекти, ноу-хау и предварителни изчисления на разходите. Посочената документация се проверява лично от клиента и не трябва да бъде достъпна за трети страни или копирана без писменото съгласие от нас. Когато нашата оферта не води до поръчка, документацията трябва да бъде върната при първо поискване.

8. Допустими отклонения
Следните последователности се прилагат за допустими отклонения:

  1. Чертеж на клиента
  2. IPC / WHMA-A-620 (За спирални кабели общите допустими отклонения са валидни според уеб страницата.)

В областта на търговията с кабели, отклоненията в доставките от плюс или минус 10% от договорните суми се считат за приемливи. На клиента се фактурира действително доставената сума и той е длъжен да я приеме. Същите принципи са валидни за отклонение от плюс или минус по отношение на дължината.

9. Гаранция, отговорност и връщане на стоки
За дефекти в доставките, включително липса на гарантирани характеристики съгласно т. 8 по-горе, с изключение на допустимите отклонения, се носи отговорност само доколкото дефектните детайли са ремонтирани или заменени. Това е валидно само в случаите, когато жалбата на клиента е подадена в рамките на две седмици след експедиция на стоките. Всякаква допълнителна отговорност на HOKA, съответно всякакви претенции от страна на клиента за гаранция, по-специално всякакви искове за заместване на косвени или пряко произтичащи щети са изключени. Дефектите, които клиентът отстранява сам, без предварителна уговорка с HOKA, не се заплащат. HOKA решава дали да отстрани дефекта или да осигури отстраняването му от трети страни.

Исковете за гаранция към HOKA са валидни 12 месеца от датата на доставката, съответно въвеждането в експлоатация. За изнесените продукти определенията за гаранция и гаранция на временните доставчици са валидни. Гаранционните искове са валидни, само когато клиентът уведоми незабавно HOKA писмено за дефекта, като им предостави доказателство за съществуването му.

Връщането на стоки се приема само след проверка от нас. Приемането на върната доставка обаче, по никакъв начин не означава признаване на дефекта. Във всеки случай, връщането е с риск за клиента. Същото важи и за риска от случайни загуби.

10. Място на изпълнение, юрисдикция, приложимо право
Мястото на изпълнение и юрисдикцията е изключително и само 5606 Dintikon AG. Швейцарското материално право е в сила с изключение на случаите, свързани с международното частно право, както и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (Виенска конвенция).