/12.06.2023/

„ХОВАГ” ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по
ДБФП № BG-RRP-3.004-0381
Размер на безвъзмездна финансова помощ: 174 067,29 лв.
Срок на договора: 12 месеца;
Начална дата: 02.05.2023 г.
Крайна дата: 02.05.2024 г.
Проектът включва дейности за подобряване на технологичната модернизация в предприятието.